SATELLITE BLOG

STRaND-1 Telemetry , 12:30 UTC12:30 UTC , 11 deg max Elevation
 

STRaND-1 Telemetry


 Comments
0 Comments

No comments:

Copyright © YC3BVG BLOG. All rights reserved.