GuReM Radio

SATELLITE BLOG

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

UNISAT-6 9k6 FSK Telemetry 01:46 UTC over Indonesia

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry
Delfi-C3 1200 BPSK Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

AAUSAT-4 2400 baud Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

CAS-4A and CAS-4B 4800 FSK Telemetry

DK3WN Telemetry Forwarder
DK3WN Telemetry Forwarder CAS-4A  4800 FSK Telemetry


CAS-4B  4800 FSK Telemetry

LINK 1200 BPSK Telemetry 10:34 UTC

LINK 1200 BPSK Telemetry 10:34 UTC

Beacon every 120s

LINK 1200 BPSK Telemetry

GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC

GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC


GOMX-1 4800 GMSK Telemetry 09:00 UTC

Copyright © YC3BVG BLOG. All rights reserved.